top of page

Napište mi

279173860_485780096629264_5680099791829341887_n_edited.jpg

Kontaktujte mě přes email:
empatickedoteky@email.cz

Sledujte mě na instagramu:
Wellness_specialistka_Sylvie

Praha, Česká republika

 

Masíruji v Klara Rott The SPA, hotel Andaz concept by Hyatt.  Masáže celého těla (olejová - můj mix masérských technik, horká svíčka, bylinné měšce a poskytuji kosmetické rituály: antiage / problematická / dehydratovaná a další s kosmetikou Klara Rott).
 

Obecně:

Masíruji pouze na elektronicky ovládaném stole - každý centimetr zvednutí nebo snížení klienta je důležitý pro zdraví mého tělo a dává mi více možností při masáži. 
Mimo masáží na stole s olejem nabízím individuálně i krátké masáže s protažením přes oblečení na zemi a na masérské stoličce.

Kam mohu dojet:  všude po Praze
, záleží na včasné domluvě.

 

Empatické doteky mohou proběhnout u Vás doma v obýváku na zemi, nebo ve |Vámi pronajatých prostorech na zemi na podložkách nebo v masérnách na masérských stolech v pražských hotelech.


Záleží na domluvě, Vašich preferencích, mých volných termínech  a volných termínech v pronajímaných místech. Pronájem si můžete zařídit sami nebo to můžete nechat na mě, cena pronájmu není v ceně služeb. Můj dojezd je po Praze zdarma.
 


Upozornění:
Nenabízím ta
ntrické ani erotické masáže! 


Kontaktujte mě přes email:
empatickedoteky@email.cz

Sledujte mě na instagramu:
Wellness_specialistka_Sylvie


Děkujeme, ozveme se Vám!

Otevírací doba

Pondělí - Neděle

dle domluvy

GDPR a Všeobecné obchodní podmínky GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen jako „Informace o zpracování OÚ“) I. Úvodní informace 1.1 Tyto Informace o zpracování OÚ mají za cíl informovat klienty (fyzické osoby) správce osobních údajů, kterým se rozumí Sylvie Bonczková, se sídlem Chlebovická 490, 199 00, Praha 9 - Letňany, IČO: 17066204, (dále jen „Správce“), jež poskytuje poradenské a konzultační služby a pořádá kurzy týkající se životního stylu (dále jen „Služby“), jakým způsobem Správce shromažďuje, zpracovává, používá a předává osobní údaje klientů (společně dále také jen jako „Zpracování osobních údajů“). 1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, identifikační číslo, bydliště) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 1.3 Subjektem údajů se rozumí klient Správce, který je fyzickou osobou či osoba, která má zájem o služby Správce (dále jen „Subjekt údajů“ nebo „Klient“). 1.4 Tento dokument se řídí Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) II. Základní zásady zpracování osobních údajů 2.1 Při zpracování osobních údajů je Správce povinen respektovat tyto zásady: a) transparentnost, zákonnost a korektnost – Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze zákonným způsobem a na základě legitimního titulu, přičemž Subjektu údajů musí být poskytnuty veškeré požadované informace. Správce nesmí nic zamlčovat a musí vystupovat ve vztahu k Subjektu údajů otevřeně a korektně; b) omezení účelem zpracování – osobní údaje mohou být zpracovány pouze pro konkrétní, jasně vyjádřené a legitimní účely. Účel zpracování určuje vždy Správce, a to před zahájením zpracování; c) minimalizace rozsahu – rozsah zpracování musí být přiměřený stanovenému účelu a ve vztahu k naplnění tohoto účelu omezený na nezbytné minimum; d) přesnost – Správce musí dbát o to, aby zpracovával pouze přesné a aktuální osobní údaje; e) omezená doba uložení – osobní údaje mohou být zpracovány pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení stanoveného účelu. f) integrita a důvěrnost – Správce je povinen zajistit, že osobní údaje jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem, změnami, ztrátou nebo zničením; 2.2 V případě, že Správce využívá třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů, musí být mezi Správcem a touto osobou uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. III. Osobní údaje s účely a důvody jejich zpracování 3.1. Osobními údaji, které Správce v rámci každodenní činnosti zpracovává, jsou zejména: a) identifikační údaje Klientů, kterými se rozumí zejména: · jméno a příjmení · datum narození. b) kontaktní údaje Klientů, kterými se rozumí zejména: · adresa bydliště, · telefonní číslo, · e-mailová adresa. 3.2. Účely zpracování osobních údajů a právními důvody jejich zpracování se rozumí: a) ověření údajů poskytnutých pro uzavření smlouvy a sjednání a plnění příslušné smlouvy na poskytování Služeb na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a komunikace s poskytováním Služeb související; b) plnění zákonných povinností souvisejících s činností Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR; c) oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) spočívající zejména v případné ochraně právních nároků Správce, zasílání informačních sdělení Správce, vyřizování případných stížností a podnětů, ochrana majetku; d) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, že byl Správci udělen, a to pouze v rozsahu a za účelem, pro který byl takový souhlas udělen. IV. Zdroje osobních údajů Klientů 4.1. Správce získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od Subjektů údajů, případně z veřejně dostupných zdrojů. Jedná se tedy o osobní údaje, které Subjekty údajů Správci sdělili, a to zejména za účelem poskytnutí Služby, případně jiným způsobem. V. Doba zpracovávání osobních údajů 5.1. Správce zpracovává osobní údaje jen po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu, pro který tyto osobní údaje zpracovává. Tato doba může být dána dobou trvání smluvního vztahu, právními předpisy, dobou platnosti souhlasu, který Klient Správci udělil, případně se může odvíjet od oprávněných zájmů Správce. V případě, že Správce nebude dále disponovat žádným právním důvodem pro zpracování osobních údajů Klienta, provede bezodkladně jejich výmaz v souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů. VI. Příjemci osobních údajů 6.1. Správce může osobní údaje Klientů za účelem dalšího zpracování předat dalším osobám, tedy příjemcům osobních údajů. Tito příjemci zpracovávají osobní údaje Klientů výlučně pro účely, kterými je Správce pověřil, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a/nebo za účelem plnění zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Klient Správci udělil a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce. 6.2. Příjemci osobních údajů Klientů mohou být zejména právní zástupci Správce, orgány veřejné správy v případech, kdy tak stanoví zákon, externí poskytovatelé služeb účetnictví, správy pohledávek, IT či marketingu. 6.3. Správce nepředává osobní údaje Klientů mimo Evropský hospodářský prostor. VII. Práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů 7.1. Klientům ve vztahu ke zpracování jejich osobních údajů přísluší následující práva: a) Právo na přístup ke svým osobním údajům Toto právo spočívá v možnosti Klienta obrátit se na Správce a požadovat potvrzení o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, či nikoliv. Za účelem získání podrobnějších informací v oblasti ochrany osobních údajů a jednotlivých práv Klienta a možnostech jejich uplatnění se Klient může obrátit na Správce: · telefonicky na telefonní číslo: +420605373294 · písemně poštou na adresu: Sylvie Bonczková, Chlebovická 490, Praha, 19900 · elektronickou poštou na e-mailovou adresu: zdraviposlanim@seznam.cz Pokud Klient obdrží od Správce informaci o tom, že jeho osobní údaje zpracovává, má právo požadovat dále tyto informace: · Jaký je účel zpracování jeho osobních údajů? · O jakou kategorii osobních údajů se jedná? · Komu jsou jeho osobní údaje předávány, či zpřístupněny? · Jak dlouho jsou jeho osobní údaje zpracovávány? · Má právo na informace o zdrojích svých osobních údajů v případě, kdy Klient neposkytl své osobní údaje sám. · Má právo požadovat informace o tom, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů automatizovaným způsobem. · Má právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, které se vztahují k jeho osobě. Kopie bude Klientovi poskytnuta bezplatně. V případě jeho opětovné žádosti může být Klientovi z důvodu vzniklých administrativních nákladů Správcem účtován přiměřený poplatek. b) Právo na opravu či doplnění osobních údajů V případě, že Klient zjistí, že osobní údaje, které o něm Správce zpracovává, jsou nepřesné či neaktuální, má právo požadovat jejich opravu. Opravu Správce provede bez zbytečného odkladu poté, co mu Klient sdělí své aktuální osobní údaje. c) Právo požadovat výmaz osobních údajů Klient má právo na výmaz svých osobních údajů z evidence Správce. Pokud u Správce toto své právo uplatní, má Správce povinnost veškeré jeho osobní údaje ze své evidence vymazat. Tomuto požadavku však nelze vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů: · Klientovy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány; · Klient odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování jeho osobních údajů; · Klientovy osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; · Klientovy osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění povinnosti uložené právem Evropské unie nebo České republiky; Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz osobních údajů Klienta, bude jej Správce o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu včetně důvodů, proč nelze požadavku Klienta vyhovět. d) Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů Pokud u Správce toto právo Klient uplatní, má Správce povinnost omezit rozsah zpracování osobních údajů Klienta. Tomuto požadavku však nemůže vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů: · pokud se Klient domnívá, že jsou jeho osobní údaje nepřesné, omezí Správce zpracování jeho osobních údajů po dobu, než tuto skutečnost ověří; · pokud se Klient domnívá, že zpracování jeho osobních údajů Správce provádí protiprávně a zároveň odmítá provedení výmazu jeho osobních údajů; · Klientovy osobní údaje již Správce nepotřebuje pro zpracování, ale pro určení Klientova případného právního nároku; Pokud bude Klientem požadované omezení zrušeno, bude o tom z naší strany včas upozorněn. e) Oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů Klienta Pokud Správce Klientovy osobní údaje zpřístupnil jiným příjemcům (třetím stranám), má povinnost oznámit jim veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování osobních údajů, které byly ve vztahu osobním údajům Klienta učiněny. Tuto povinnost není nutno splnit, pokud by to bylo objektivně nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Pokud o to Klient požádá, poskytne mu Správce seznam příjemců, kteří o tomto byli ve vztahu k jeho osobním údajům vyrozuměni. f) Právo požadovat přenositelnost osobních údajů Klient má právo od Správce požadovat a získat své osobní údaje, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále má právo předat tyto údaje jinému správci. Pokud je to technicky proveditelné, má Klient právo požadovat předání svých osobních údajů přímo jinému správci. g) Právo vznést námitku Klient má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány z důvodu nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, či oprávněných zájmů třetí strany. U zpracování Klientových osobních údajů pro účely přímého marketingu může vznést námitku kdykoliv. Pokud tak učiní, nebude Správce jeho osobní údaje pro tyto účely již dále zpracovávat. h) Práva vztahující se k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování Klient má právo požadovat, aby jeho osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním. Toto právo, je však omezeno v případech, kdy tyto metody zpracování jsou nezbytné, aby Správce s Klientem mohl uzavřít smlouvu nebo pro její následné plnění. Dále toto právo nelze uplatnit, pokud tak stanoví právo Evropské unie nebo České republiky. i) Povinnost oznamování případu porušení zabezpečení, která by mohla představovat vysoké riziko pro Klientova práva a svobody Klientovy osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány za pomoci náležitých technických a bezpečnostních opatření. Systémy a opatření Správce jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány, aby poskytovaly osobním údajům co nejvyšší záruku ochrany. Pokud by ovšem i přes veškerá opatření došlo k porušení bezpečnosti osobních údajů a to tak, že by to pro to mohlo představovat vysoké riziko, bude Klientovi tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena, spolu s povahou tohoto porušení zabezpečení, pravděpodobnými důsledky, které pro něj mohou nastat, včetně přijatých opatřeních k vyřešení této záležitosti. Současně má Správce povinnost ohlásit případ porušení, které by mohlo být rizikové pro Klientova práva a svobody, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od doby, kdy se o porušení dozvěděl, Úřadu pro ochranu osobních údajů. j) Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů Pokud se Klient domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení pravidel, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, telefonní číslo: +420234665800. VIII. Zabezpečení osobních údajů 8.1. Správce za účelem zajištění důvěrnosti a dostupnosti osobních údajů Klientů využívá moderní IT zabezpečení. Správce udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. 8.2. Přístup k osobním údajům Klientů je umožněn pouze osobám, které jej nezbytně potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. IX. Změny Informací o OÚ 9.1. Správce má právo tyto Informace o zpracování OÚ změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad bude vždy k dispozici na webových stránkách Správce https://www.zdraviposlanim.cz/. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEHLED O VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, POSKYTOVANÉ V RÁMCI TZV. INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮM SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ SYLVIE BONCZKOVÉ, se sídlem Chlebovická 490, 199 00, Praha 9 - Letňany, IČO: 17066204, (dále jen „Zásady zpracování osobních údajů“) Osoba spravující a zpracovávající vaše osobní údaje: Sylvie Bonczková, se sídlem Chlebovická 490, 199 00, Praha 9 - Letňany, IČO: 17066204, (dále jen „Správce“), Zaměstnancem se pro účely tohoto informačního dokumentu rozumí osoba v základním pracovněprávním vztahu ke Společnosti, stejně jako osoba, která vykonává práci pro Společnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Osobním údajům je dle těchto Zásad zpracování osobních údajů poskytována ochrana v souladu s právy, které zaručuje právní řád České republiky, jakož i se všemi právy zaručenými zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Tímto dokumentem vás, jakožto subjekt ochrany osobních údajů, v souladu s právním řádem České republiky, a zejména s odkazem na čl. 13 GDPR, a následující, informujeme o skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na ochranu vašich osobních údajů, jejich zpracování, a to včetně přehledu Vašich práv. 1. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů a) Účely zpracování osobních údajů Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vznik pracovněprávního či obdobného vztahu se Správcem a s tím spojený výkon práv a povinností. V případě, že s poskytnutím svých osobních údajů za účelem uzavření a plnění smlouvy nesouhlasíte, buďte prosím informováni, že v takovém případě uvedenou smlouvu nelze ze strany Správce uzavřít. Účelem zpracování osobních údajů je pak: · plnění zákonných povinností správce a zpracovatele osobních údajů, · plnění zákonných povinností s ohledem na archivaci a uchovávání dokumentů, · plnění zákonných povinností ve vztahu k účetním a daňovým předpisům, · plnění smlouvy a jednání o uzavření smluvního vztahu, · plnění založené na vašem souhlasu, který jste však oprávněn kdykoli odvolat, · ochrana práv a oprávněných zájmů správce osobních údajů. Pokud by Správce vaše osobní údaje zpracovával pro jiný účel, než pro který byly vaše osobní údaje shromážděny, bude vás o této skutečnosti informovat. b) Právní důvody zpracování osobních údajů Právními důvody zpracování osobních údajů jsou tyto: · subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, · zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, · zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje nebo · je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje tak může Správce zpracovávat i bez vašeho souhlasu, a to, pokud mu k tomuto svědčí jeden z ostatních výše uvedených právních důvodů zpracování osobních údajů. Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného vyplývá přímo z účinných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování v uvedených případech není potřeba. 2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů a získávání osobních údajů Vaše osobní údaje získává Správce především přímo od vás. Všechny údaje, které Správci poskytnete nebo je získá z jiných veřejných zdrojů, zpracovává za dodržování nejrůznějších technických a bezpečnostních opatření, které zaručí maximální možnou míru ochrany vašim osobním údajům. Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje: · identifikační údaje (jméno a příjmení) · kontaktní údaje · datum narození · rodné číslo · státní příslušnost · místo narození · číslo občanského průkazu a v případě cizinců jiného dokladu totožnosti · vzdělání · údaje o zdravotním pojištění · předchozí zaměstnání · zdravotní způsobilost a změněnou pracovní schopnost · údaje o bankovním účtu · podpis · mzdové listy · evidenční listy a další doklady důchodového pojištění · doklady zdravotního pojištění · doklady sociálního pojištění · podklady pro daně a slevy na dani 3. Přístup k vašim osobním údajům a předávání osobních údajů Správce vždy pečlivě posoudí, komu můžeme osobní údaje sdělit a zda je to opravdu nutné. Vaše osobní údaje jsou Správcem předávány či zpřístupněny pouze těm subjektům, které poskytují dostatečné záruky ochrany vašich práv a vašeho soukromí, a to zejména zavedením vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a požadavky GDPR. V případě, že pro zpracování vašich osobních údajů Správce využije jiného zpracovatele, bude se toto zpracování řídit písemnou smlouvou, uzavřenou mezi Správcem a tímto zpracovatelem, která bude obsahovat všechny zákonné náležitosti. Takoví zpracovatelé zpracovávají osobní údaje výhradně dle pokynů Správce a nesmí je využít jinak. Úplný seznam příjemců vašich osobních údajů je k dispozici na vyžádání v sídle Správce na adrese Chlebovická 490, 199 00, Praha 9 - Letňany (dále jen „Sídlo“). V zákonem stanovených případech je Správce také povinen některé vaše osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům státní správy. Vaše osobní údaje Správce nepředává do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodním organizacím. 4. Způsob zpracování osobních údajů a zabezpečení osobních údajů Správce nevyužívá automatizované zpracování osobních údajů. Správce zavedl vhodná bezpečnostní, technická a organizační opatření k zamezení náhodné ztráty, užití, neoprávněného zpřístupnění, pozměnění či poskytnutí vašich osobních údajů. Navíc poskytuje přístup k vašim osobním údajům pouze pověřeným osobám a tyto jsou vždy povinny zachovávat o nich mlčenlivost. 5. Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů zpracování a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu stanovenou právními předpisy. Osobní údaje, nezbytné pro uzavření a řádné plnění pracovní či obdobné smlouvy, bude Správce zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu bude Správce dále zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu jeho práv a oprávněných zájmů a další osobní údaje k jejichž uchování má povinnost dle právních předpisů. Osobní údaje, které Správce zpracovává pro splnění povinností, které pro něj vyplývají z právního řádu České republiky (zejména účetní a archivační povinnosti), bude zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 6. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů Ve vztahu k vašim osobním údajům máte vůči Správci vašich osobních údajů, zejména následující práva: a) Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům dle čl. 15 GDPR, které zahrnuje zejména následující informace o: · tom, kdo zpracovává osobní údaje, · účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o plánované době uložení osobních údajů, · právu požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, · právu vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, · právu požadovat informace o zdrojích vašich osobních údajů, · právu požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země či mezinárodní organizaci, · právu podat stížnost u dozorového úřadu a · právu požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. b) Právo na opravu nepřesných údajů Subjekt údajů má v souladu s čl. 16 GDPR právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které o něm Správce zpracovává. c) Právo na výmaz Subjekt údajů má v souladu s čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody zpracování těchto údajů. Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz vašich osobních údajů, bude vás Správce o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu a uvede i důvody, proč vašemu právu nemůže vyhovět. d) Právo na omezení zpracování Subjekt údajů má právo na omezení rozsahu zpracování osobních údajů v souladu s čl. 18 GDPR. e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování Subjekt údajů má v souladu s čl. 19 GDPR právo na oznámení ze strany Společnosti v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. f) Právo na přenositelnost osobních údajů Subjekt údajů má v souladu s čl. 20 GDPR právo vyžádat si od Správce osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a také má právo žádat o předání těchto údajů jinému správci. g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Subjekt údajů má v souladu s čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce. h) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Subjekt údajů má právo poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. 7. Jak uplatnit jednotlivá výše uvedená práva z oblasti ochrany osobních údajů? Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně na: E-mail: zdraviposlanim@seznam.cz Doručovací adresa: Sylvie Bonczková, Chlebovická 490, 199 00, Praha 9 - Letňany Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do jednoho měsíce. V odůvodněných případech, zejména z důvodu složitosti vaší žádosti, je Správce oprávněn výše uvedenou lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení této lhůty vás bude Správce informovat. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u: Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Všeobecné obchodní podmínky

bottom of page