VOPVŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY

EMPATICKÉ DOTEKY

ZDRAVÍ POSLÁNÍM1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky týkající se poskytování služeb Sylvií Bonczkovou, DiS., se sídlem Chlebovická 490, 199 00, Praha 9 – Letňany, IČO: 17066204, wellness specialistkou, masérkou mimo obor zdravotnictví a instruktorkou zdravotní tělesné výchovy, spočívajících v(e):

· workshopech pro páry s výukou masážních technik vlastníma rukama či vybranými pomůckami;

· wellness konzultacích;

· řízení, tvorbě a inovacích wellness programů pro jednotlivce či zařízení;

· osobních konzultacích za účelem úpravy životního stylu v rámci wellnessbio-psycho-sociálního přístupu;

· zdravotní tělesné výchově – samostatně nebo jako doplněk k fyzioterapii, józe, pilates a obdobným cvičením;

· masážích mimo obor zdravotnictví a

· přednáškách,


upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (Poskytovatele a Klienta) v souvislosti s poskytováním výše uvedených Služeb ze strany Poskytovatele.


1.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto VOP, a to kdykoli. Změny VOP oznámí na svých webových stránkách www.empatickedotyky.cz a www.zdraviposlanim.cz. Je v zájmu Klienta pravidelně kontrolovat výše uvedené Webové stránky Poskytovatele, protože poskytování Služeb a prodej Zboží Klientům se vždy řídí VOP aktuálními v čase poskytnutí příslušné Služby nebo prodeje Zboží. Poskytovatel zároveň bude na svých Webových stránkách uchovávat veškeré předchozí verze VOP.


1.3. Kromě těchto VOP upravují podmínky poskytování Služeb Poskytovatelem též Informace o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny v na Webových stránkách Poskytovatele www.empatickedotyky.cz a www.zdraviposlanim.cz.


1.4. Klienti tímto berou na vědomí, že Poskytovatel ani členové jeho týmu nejsou zdravotními profesionály a neposkytují kvalifikovanou zdravotnickou službu, tedy sexuologické, psychologické, psychiatrické ani jiné zdravotnické poradenství. Služby Poskytovatele v žádném případě nenahrazují zdravotní péči, ale fungují v rámci wellness-medical přístupu a zaměřují se na celostní wellnessbio-psycho-sociální přístup k člověku.


1.5. Klient se zavazuje seznámit se s těmito VOP a dodržovat je v plném rozsahu. Případná újma vzniklá Klientovi z jejich nedodržování jde k tíži Klienta.
2. Definice pojmů2.1. Ceník je aktuální přehled cen za Služby a Zboží, který je zveřejněn na Webových stránkách Poskytovatele a je přílohou č. 1 těchto VOP.


2.2. GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


2.3. Informace o zpracování osobních údajů znamená samostatný dokument obsahující informace a zásady zpracování osobních údajů Klientů Poskytovatelem, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP, a který je zveřejněn na Webových stránkách Poskytovatele.


2.4. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem využívat nebo využívá Služby nebo nakupuje Zboží od Poskytovatele.


2.5. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


2.6. Poskytovatel je Sylvie Bonczková, DiS., se sídlem Chlebovická 490, 199 00, Praha 9 – Letňany, IČO: 170 66 204. Kdykoli se v těchto VOP uvádí „my“, „nám“ nebo „naše“, referuje to k osobě Poskytovatele.


2.7. Prostory jsou prostory, v nichž bude příslušná Služba poskytována.


2.8. Služby jsou služby poskytované Poskytovatelem, kterými jsou zejména (i) workshopy pro páry s výukou bezpečných masáží vlastníma rukama či vybranými pomůckami; (ii) wellness konzultace; (iii) řízení, tvorba a inovace wellness programů pro jednotlivce či zařízení; (iv) osobní konzultace za účelem úpravy životního stylu v rámci wellnessbio-psycho-sociálního přístupu; (v) zdravotní tělesná výchova – samostatně nebo jako doplněk k fyzioterapii, józe, pilates a obdobným cvičením; (vi) masáže mimo obor zdravotnictví a/nebo (vii) přednášky.


2.9. VOP znamená tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky


2.10. Webové stránky Poskytovatele znamenají webové stránky www.empatickedotyky.cz a www.zdraviposlanim.cz.


2.11. Workshop znamená workshop pro páry s výukou bezpečných masáží vlastníma rukama či vybranými pomůckami.


2.12. Zákon o ochraně spotřebitele znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


2.13. Zboží je zboží, které si může Klient zakoupit od Poskytovatele.3. Rezervace Služeb


3.1. Způsob rezervace Služeb


3.1.1. Využívat Služby Poskytovatele je možné pouze na základě předchozí rezervace termínu poskytnutí příslušné Služby učiněné v českém nebo anglickém jazyce. Poskytnutí Služby bez předchozí rezervace není možné. Rezervaci termínu poskytnutí Služby je možné učinit výhradně přes e-mail empatickedoteky@email.cz­­ a to na základě výběru z termínů konání příslušné Služby, zveřejněných na Webových stránkách Poskytovatele či dle individuální dohody. Za účelem rezervace termínu poskytnutí příslušné Služby je Klient povinen v rezervačním e-mailu uvést o jakou Službu má zájem, v jakém termínu a sdělit kontaktní údaje osob, které se poskytované Služby budou účastnit, čímž se rozumí jejich jméno, příjmení a e-mail či telefonní číslo. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit rezervaci jednotlivých Služeb dle věku s ohledem na povahu poskytované Služby, přičemž podrobné podmínky poskytování jednotlivých Služeb jsou uvedeny na Webových stránkách Poskytovatele. [A3]


3.2. Platba rezervované Služby


3.2.1. Po provedení rezervace příslušné Služby prostřednictvím e-mailu zašle Poskytovatel Klientovi fakturu vystavenou na plnou cenu rezervované Služby. Klient je povinen zaslanou fakturu uhradit Poskytovateli nejpozději do 7 dní ode dne jejího doručení Klientovi, a to současně vždy tak, aby byla příslušná faktura uhrazena v plné výši před poskytnutím Služby. Platba za rezervované Služby je možná pouze platebním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený na příslušné faktuře.


3.3. Zrušení rezervace a storno poplatky


3.3.1. Klient může svoji rezervaci Služby prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Poskytovatele empatickedoteky@email.cz zrušit nebo přesunout na jiný termín. Zrušení (storno) či přesunutí rezervace je bez poplatku, je-li učiněno nejpozději 12 hodin před začátkem poskytované Služby.


3.3.2. Uhrazená platba za rezervovanou Službu bude Klientovi v případě zrušení rezervace nejpozději 12 hodin před začátkem poskytované Služby vrácena v plné výši na bankovní účet, z nějž byla uhrazena, a to nejpozději do 7 dní od zrušení rezervace Služby.3.3.3. Přesun Služby na jiný termín učiněný nejpozději 12 hodin před začátkem poskytované Služby je možný bezplatně pouze jednou. V případě opakovaného přesunu termínu Služby bude Klientovi naúčtován poplatek ve výši 20 % z ceny Služby. [A4]3.3.4. V případě, že Klient zruší rezervaci či požádá o její přesunutí později, než 12 hodin před začátkem Služby, je Poskytovatel oprávněn Klientovi naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby. Zbývající část již uhrazené platby za zrušenou Službu ve výši 50 % bude Klientovi vrácena na bankovní účet, z nějž byla uhrazena, a to nejpozději do 7 dní od zrušení rezervace. V případě, že se Klient na Službu v jím rezervovaném termínu, bez předchozího zrušení termínu rezervace nedostaví, bude mu naúčtován storno poplatek ve výši 100 % ceny Služby.3.3.5. Pokud Klientovi nebude poskytovaná Služba vyhovovat, může do 15 minut po jejím zahájení Službu ukončit, za což mu bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby. Zbývající část již uhrazené platby za Službu ve výši 50 % bude Klientovi vrácena na bankovní účet, z nějž byla uhrazena, a to nejpozději do 7 dní od termínu poskytované Služby.
4. Pravidla přípravy Klientů na Službu a chování Klientů během poskytování Služby4.1. Povinnosti Klientů před započetím poskytování Služby a v průběhu Služby


4.1.1. Klient je povinen důkladně se seznámit s těmito VOP a zejména se všemi zdravotními omezeními a kontraindikacemi vztahujícími se k poskytované Službě, uvedenými v těchto VOP.


4.1.2. Klient je povinen zvážit svůj aktuální zdravotní stav a to, zda mu dovoluje příslušnou Službu absolvovat.


4.1.3. Klient je povinen mít po celou dobu poskytování Služby vždy zakryty všechny intimní partie.


4.1.4. Klient je povinen zdržet se konzumace těžkých a mastných jídel před zahájením poskytované Služby, a to v případě, že se nejedná o konzultační či přednáškové Služby.


4.1.5. Klient je povinen dodržovat všechna aktuálně platná a účinná protiepidemiologická opatření.


4.1.6. Klient nesmí být po dobu poskytování Služby pod vlivem návykových látek ani je v průběhu Služby užívat. V průběhu Služby je rovněž zakázána konzumace jídla.4.2. Doporučení pro Klienty při přípravě na Službu, pro průběh poskytované Služby a po ukončení Služby


4.2.1. Klientům se doporučuje se před započetím poskytování Služeb spočívajících v masážích či výuce masážních technik a před Workshopy vysprchovat. Po poskytnutí těchto Služeb se sprchování několik hodin nedoporučuje.


4.2.2. Klientům se doporučuje dostavit se na místo konání Workshopu minimálně 20 minut předem, aby měli čas se na Službu připravit, čímž je myšlena zejména duševní příprava či čas na převléknutí se.


4.2.3. Pokud bude součástí Služby masáž obličeje, doporučuje se dostavit se bez make-upu či make-up před započetím Služby odlíčit.


4.2.4. Poskytovatel nedoporučuje absolvovat Workshop, pokud Klient aktuálně prochází intenzivním patologickým stresem, jelikož v průběhu Workshopu může dojít k rozproudění akutních či nahromaděných emocí, což nemusí být příjemné ani žádoucí. Workshop není vhodné absolvovat s cílem uvolnění nervového napětí v případě úmrtí v rodině, psychologických a psychiatrických relapsů duševních onemocnění, toxického chování v partnerství apod.


4.2.5. Po ukončení Workshopu Poskytovatel doporučuje Klientům setrvat několik minut na místě konání Workshopu a komunikovat mezi sebou o svých pocitech, k čemuž Poskytovatel vyčleňuje vždy 10 minut po ukončení Workshopu. Poté Poskytovatel umožní komunikaci s ním a jeho týmem k předání zpětné vazby a dalších podnětů.


4.2.6. Poskytovatel doporučuje Klientům po ukončení Služby spočívajících v masážích či výuce masážních technik a po Workshopech relaxační režim spočívající v procházení se či spánku, to vše bez užívání návykových látek. Poskytovatel po poskytnutí těchto Služeb rovněž doporučuje dostatečný pitný režim a vyhnout se saunování a plavání.


4.2.7. V případě jakékoli extrémní reakce na kteroukoli poskytnutou Službu doporučuje Poskytovatel Klientovi ihned kontaktovat jeho lékaře či se obrátit na Poskytovatele.5. Bezpečnost a zdravotní stav Klienta, včetně kontraindikací k absolvování Služby5.1. Zdravotní stav Klienta


5.1.1. Klient zodpovídá sám za svůj zdravotní stav a bere na vědomí, že Poskytovatel nevyhodnocuje vhodnost Služby s ohledem na Klientův zdravotní stav. Před každou Službou je Klient povinen zvážit svůj aktuální zdravotní stav ve vztahu ke konkrétní Službě a tomu přizpůsobit své počínání v průběhu Služby.


5.1.2. Má-li Klient zdravotní omezení nebo pochybnosti o svém zdravotním stavu:


i. je povinen před absolvováním Služby prokonzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem a respektovat jeho doporučení,

ii. je povinen Poskytovateli uvést omezení a výhrady před zahájením Služby, a to před každou Službou zvlášť, neboť tyto informace Poskytovatel nezaznamenává ani nezpracovává z důvodu minimalizace zpracovávaných osobních údajů, obzvláště údajů o zdraví Klientů a

iii. je povinen sledovat svůj zdravotní stav během Služby a účast na Službě přerušit nebo ukončit, pokud začne cítit bolest, slabost nebo jiné zdravotní potíže.


5.1.3. Poskytovatel je oprávněn neposkytnout Službu nebo ukončit poskytování Služby Klientovi, jehož zdravotní stav se jeví jako rizikový a u něhož by průběh Služby mohl ohrozit jeho zdraví nebo zdraví jiných Klientů, a to bez nároku na vrácení ceny Služby, pokud již Klient začal Službu čerpat.5.2. Bezpečnost


5.2.1. Klient odpovídá za to, že bude mít v průběhu Služby vhodný oděv, aby bylo minimalizováno riziko jakéhokoli úrazu.


5.2.2. Klient používá veškeré pomůcky během poskytování Služeb vždy výhradně na svou vlastní odpovědnost.


5.2.3. Klient se zavazuje řídit se těmito VOP a pokyny Poskytovatele či členů jeho týmu v oblasti zachování bezpečnosti a předcházení zraněním. V případě, že se Klient těmito VOP a pokyny Poskytovatele či jeho týmu řídit nebude, může být Klientovi poskytovaná Služba rozhodnutím Poskytovatele ukončena a Klient je povinen toto rozhodnutí Poskytovatele respektovat, přičemž Poskytovatel není v takovém případě povinen za uhrazené Služby poskytnout náhradu ani vrátit cenu Služeb. V případě, že Klient v důsledku nerespektování těchto VOP a pokynů Poskytovatele či členů jeho týmu způsobí jakoukoli škodu na majetku či újmu na zdraví svém či jiných osob, odpovídá za tuto škodu či újmu v plné výši výhradně Klient.


5.2.4. Klient se zavazuje používat veškeré pomůcky v průběhu Služby výlučně dle pokynů a informací, které mu byly sděleny Poskytovatelem či členy jeho týmu. Za jakékoli škody vzniklé Klientovi či třetím osobám v souvislosti s nerespektováním výše uvedených pokynů nese odpovědnost výlučně Klient.5.3. Kontraindikace k absolvování Služby


5.3.1. Služby spočívající v masážích či výuce masážních technik a ve Workshopech s ukázkami masážních technik nejsou vhodné při následujících onemocněních či stavech a tyto Služby může poskytovat pouze zdravotní masér:


a) infekční onemocnění, a to včetně počínajícího pocitu takového onemocnění;

b) akutní zánět v těle;

c) bolestivé stavy po nehodách či operacích;

d) onkologická onemocnění;

e) stavy vyžadující klid na lůžku;

f) pergamenová kůže;

g) pokročilejší formy osteoporózy;

h) vyšší stupně artrózy;

i) hemofilie;

j) při intoxikaci;

k) Bechtěrevovo onemocnění;

l) výhřez meziobratlové ploténky;

m) při těhotenství a v šestinedělí (těhotenská masáž je vhodná pouze během druhého trimestru těhotenství) a

n) cukrovka s níž je spojeno užívání inzulinu.


V případě, že by Klient měl přesto zájem Službu absolvovat, je potřeba, aby si nechal možnost absolvování Služby písemně potvrdit svým ošetřujícím lékařem.


5.3.2. Služby spočívající v masážích či výuce masážních technik a ve Workshopech s ukázkami masážních technik se nedoporučují:


a) v den po nadměrné fyzické námaze;

b) při stavu vyčerpanosti a/nebo

c) minimálně 2 hodiny po konzumaci těžkého či mastného jídla.


5.3.3. Klient je povinen při volbě Služby zohlednit i částečné kontraindikace, a to zejména s ohledem na zaměření Služby a délku Služby. Těmito částečnými kontraindikacemi se rozumí zejména:


a) cukrovka;

b) vyšší hladina krevního cukru;

c) zelený zákal;

d) epilepsie;

e) křečové žíly;

f) psychiatrická a/nebo neuropsychická léčba (zvláště během stresového období a relapsu);

g) menstruace a

h) alergie na masážní prostředky.


V případě částečných kontraindikací uvedených v čl. 5.3.3 písm. a) – f) je Klient povinen nechat si možnost absolvovat Službu písemně potvrdit svým ošetřujícím lékařem.


5.3.4. Pokud Klient absolvuje Službu v rozporu s doporučením svého lékaře a svým aktuálním zdravotním stavem a čl. 5.3.1., 5.3.2. a 5.3.3 těchto VOP, není Poskytovatel jakkoli odpovědný za zhoršení stavu Klienta či jinou újmu, která tím může Klientovi vzniknout.5.4. Možné vedlejší projevy po absolvování Služby


5.4.1. Klient tímto bere na vědomí, že po absolvování Služby se u něj ve výjimečných případech mohou objevit vedlejší projevy poskytnuté Služby, kterými se rozumí zejména:


a) nateklá kůže;

b) změna barvy kůže;

c) nevolnost;

d) změna krevního tlaku;

e) alergická reakce;

f) bolest;

g) zánět;

h) otoky;

i) modřiny;

j) popáleniny;

k) strupy;

l) jizvy;

m) zdrsnění kůže;

n) zarudnutí kůže;

o) pigmentace;

p) depigmentace;

q) změna citlivosti až do znecitlivění kůže;

r) asymetrie obličeje a/nebo

s) rozmazané vidění.


V takovém případě se Klient zavazuje bezodkladně konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem.6. Odpovědnost za škodu či újmu


6.1. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví či majetku, která může Klientovi vzniknout na základě nedodržení těchto VOP a pokynů Poskytovatele či členů jeho týmu.


6.2. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví či majetku, kterou si Klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své fyzické kondice a/nebo zdravotního stavu a/nebo nedodržením zásad správné manipulace s pomůckami včetně situace, kdy Klient ohrozí nedbalostí, neopatrností, přeceněním své fyzické kondice a/nebo zdravotního stavu a/nebo nedodržením zásad správné manipulace s pomůckami jiného Klienta či třetí osobu.


6.3. Klient je plně zodpovědný za veškerou újmu na zdraví či majetku, kterou způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své fyzické kondice a/nebo zdravotního stavu a/nebo nedodržením zásad správné manipulace s pomůckami Poskytovateli či jinému Klientovi nebo třetí osobě a zavazuje se nahradit takto způsobenou újmu v plném rozsahu.
7. Základní podmínky chování Klientů a možnosti Poskytovatele neposkytnout Službu či ukončit její poskytování7.1. Základní povinnosti Klienta: Každý Klient je povinen:

· dodržovat tyto VOP a pokyny Poskytovatele a jeho týmu;

· zachovávat čistotu a hygienu při poskytované Službě;

· v případě zjištění jakéhokoli hygienického nedostatku informovat Poskytovatele či člena jeho týmu;

· dodržovat všechna aktuálně platná a účinná protiepidemiologická opatření;

· neprodleně informovat Poskytovatele či člena jeho týmu v případě náhlého zhoršení svého zdravotního stavu, případně zpozorování zdravotních potíží u jiné osoby a

· šetrně zacházet s pomůckami a nepoškozovat je.7.2. Zákazy: Klientům je zakázáno v průběhu poskytování Služby:

· kouřit;

· fotografovat nebo natáčet;

· dělat hluk nebo svým chováním jinak omezovat pohodlí ostatních Klientů;

· znečišťovat nebo ničit Prostory, v nichž je Služba poskytována;

· konzumovat potraviny;

· konzumovat alkohol nebo jiné psychotropní nebo toxické látky;

· vnášet nebezpečné nebo hořlavé látky, zařízení nebo zbraně či jedy do Prostor, v nichž je Služba poskytována;

· porušovat bezpečnostní a protiepidemiologické pokyny Poskytovatele a

· vodit na poskytování Služby zvířata.


Osobám, které porušují tyto zákazy může Poskytovatel okamžitě ukončit poskytování Služby či Službu neposkytnout, přičemž v takovém případě není Poskytovatel povinen Klientem uhrazenou cenu za příslušnou Službu vrátit ani poskytnout jinou náhradu.